HOME >  중고등안내 >  중고등공지사항

중고등공지사항

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
이전 공지사항 바로가기
게시판 2019학년도 7학년 실용영어회화 수준별 분반 안내
2019학년도 7학년 실용영어회화 수준별 분반 안내
작 성 자 박정은
등록일 2019-03-13 오후 12:42:00 (HIT : 421)
첨부파일

7학년 학부모님께 안내드립니다.

안녕하십니까? 항상 하노이한국국제학교의 교육활동에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.

7학년 학생들의 중등 교육과정으로의 빠른 적응과 효율적인 수업운영을 위해 전년도에 이루어진 평가 자료를 토대로 영어 수준별 수업을 실시하고 있습니다. 영어 원어민교사 수업 중 영어작문과목은 원반에서, ‘실용영어회화과목은 중급과 고급으로 나누어 진행됩니다. ‘실용영어회화 중급실용영어회화 고급은 커리큘럼과 수행평가가 독립적으로 운영되며 생활기록부 상에도 별개의 선택과목으로 기재됩니다. 학생들의 평가 결과도 각 과목 수강자 내에서 별도로 산정됩니다.

추후 2주간의 조정기간 동안 심도 깊은 학생 관찰결과와 314일 목요일 8교시에 시행될 Writing Test를 토대로 수준별 분반이 최종 확정될 수 있음을 알려드립니다.

분반 결과는 320일 수요일 학생들에게 발표될 예정입니다. 감사합니다.

 

Thông báo tới phụ huynh học sinh lớp 7

Cảm ơn sự quan tâm của quý phụ huynh đã luôn giành cho nhà trường trong suốt thời gian qua. Để các em học sinh lớp 7 dễ dàng thích nghi hơn với chương trình trung học cũng như đạt hiệu quả hơn trong quá trình học tập nhà trường đang thực hiện các tiết học tiếng anh khác nhau dựa theo kết quả đánh giá năm ngoái của học sinh. Ngoài các tiết học của giáo viên nước ngoài, thì lớp “Journal” sẽ được tổ chức tại các lớp học, và lớp “EFL” được chia thành lớp Trung cấp và nâng cao. Khóa học EFL (học tiếng Anh như một ngoại ngữ) trình độ trung cấp và trình độ cao cấp được lựa chọn để giảng dạy độc lập với chương trình học và đánh giá riêng biệt. Những khóa học này sẽ được coi như là một học phần riêng trong phần đánh giá học sinh. Mỗi học sinh sẽ được tính điểm theo từng khóa học riêng của học sinh đó.

Sau quá trình 2 tuần học tập và quan sát các em học sinh cùng bài kiểm tra viết vào tiết 8 thứ 5 ngày 14 tháng 3 nhà trường sẽ tiến hành chia lớp “EFL”. Kết quả sẽ được thông báo cho học sinh vào thứ 4 ngày 20 tháng 3. Xin cảm ơn.


Notice for 7th grade parents

We always thank you for your great concern and interest in KISH education.

In order to facilitate students’ adaptation to the middle school curriculum and provide effective lessons, we run differentiated courses based on the students’ evaluation from the previous. There are two classes instructed by Native-speaking English teachers: ‘EFL’ classes, which are divided into advanced and intermediate; and ‘Journal’ classes, which are taught in homeroom groups. ‘EFL intermediate’ and ‘EFL advanced’ are selective courses that are run separately, which means they have independent curriculum and assessment. The courses will be recorded separately as a different subject in students’ transcript. The grades will be given within each course individually.

During the 2 week adjustment period, there will be an in-depth observation from teachers. On Thursday, March 14th, 8th period, there will be a writing test. Based on these two evaluations, students’ EFL class level will be finalized. The result will be informed to students on Wednesday, March 20th. Thank you.

 


목록