HOME >  초등안내 >  가정통신문

가정통신문

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 초,중,고 공통_방과후학교 온라인시스템 관련 개인정보·민감정보 수집이용제공 및 활용 동의서 안내(파일첨부)
초,중,고 공통_방과후학교 온라인시스템 관련 개인정보·민감정보 수집이용제공 및 활용 동의서 안내(파일첨부)
작 성 자 박혜린
등록일 2017-08-31 (HIT : 956)
첨부파일 가정통신문_2017.08.23_방과후온라인시스템 개인정보제공동의서.pdf

가 정 통 신 문

2017 141

04-7301-5339

070-8249-2555

담당자: 권이순(초등방과후) 박경화(초등영어캐칭업)

김지원(초등베트남어캐칭업)

박혜린(중등방과후,디딤돌)

Duong Le Duc Tho keo dai(doi dien cho Dong Xa), Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi

방과후학교 온라인시스템 관련

개인정보·민감정보 수집이용제공 및 활용 동의서 안내

안녕하십니까

본교에서 방과후학교 수강신청을 온라인 시스템으로 가입 및 운영 하게되어 개인정보를 아래와 같이 제공하고자 합니다. 수집되는 정보는 최소 수집의 원칙에 따라 최소한의 항목을 수집하며, 각 항목들에 대한 정보 이용 동의를 거부할 권리가 있습니다. 하지만, 거부 시 해당 항목의 서비스를 제공 받지 못하게 되며, 현재 서비스를 이용하지 않더라도 추후 이용을 위해서는 동의하셔야 하는 점을 확인하신 후 서명하시고, 825()까지 담임선생님께 회신해 주시기 바랍니다.

개인정보 및 민감정보 수집·이용·제공 및 활용 동의서

구분

개인정보 및 민감정보 수집·이용 동의

개인정보 및 민감정보 제3자 제공 동의서

방과후학교 온라인시스템

가입 및 이용

1. 수집이용 목적 : 방과후학교 온라인시스템 가입 및 운영

2. 수집 항목 : 학생 성명, 학년, , 번호, 휴대폰 번호, 방과후학교 수강 및 신청 내역, 자유수강권 이용 내역, 학부모 이름, 연락처

3. 이용 및 보유 기간 : 2017.08.22.~2018.02.22.까지

4. 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 회원가입이 되지 않으며, 온라인시스템에서 제공되는 서비스를 이용할 수 없습니다.

1. 제공받는 자 : 엑스메카

2. 제공받는 자의 이용 목적 : 방과후학교 온라인 시스템 회원 및 신청현황 정보 관리

3. 제공 항목 : 학생 성명, 학년, , 번호, 휴대폰 번호, 방과후학교 수강 및 신청 내역, 자유수강권 이용 내역, 학부모 이름, 연락처

4. 제공받는 자의 보유 및 이용기간 : 온라인시스템 이용 시 까지

5. 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 온라인시스템에 해당 학생의 정보는 포함되지 않으며 온라인시스템에서 제공되는 서비스를 이용할 수 없습니다.

학생 성명 : ()

14세 미만 아동의 경우 반드시 법정 대리인의 동의가 필요합니다.

보호자(법정대리인)성명 : ()

연 락 처 :

관 계 :

수집한 개인 정보는 정보 주체의 동의 없이 수집한 목적 외로 사용하거나 제3자에게 제공되지 않습니다.

2017823

하노이한국국제학교장

THONG BAO

2017 - 141

04-7301-5339

070-8249-2555

담당자: 권이순(초등방과후) 박경화(초등영어캐칭업)

김지원(초등베트남어캐칭업)

박혜린(중등방과후,디딤돌)

Duong Le Duc Tho keo dai(doi dien cho Dong Xa), Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi

THONG BAO V VIC đNG Y S DNG THONG TIN CA NHAN LIEN QUAN đN LP HC THEM ONLINE STEP

Kinh chao Quy ph huynh!

đ vn hanh va tham gia lp hc Online ti nha trng cac em hc sinh cn cung cp cac thong tin ca nhan nh ben di. Theo nguyen tc thu thp, thong tin thu thp gm nhng hng mc ti thiu nh di, va hc sinh co quyn t chi s dng thong tin theo cac hng mc. Nhng, trng hp t chi cung cp cac thong tin thi hc sinh khong th tham gia lp hc, nu hin ti khong tham gia lp hc thi đ sau nay co th tham gia mong cac em vn ki vao ben di va np li cho giao vien ch nhim trc ngay 25 thang 8 (th 6).

đNG Y CUNG CP, S DNG THONG TIN CA NHAN

Mc

đng y thu thp thong tin ca nhan

đng y cung cp thong tin ca nhan cho ngi th 3

S dng va tham gia lp

hc them Online ti trng

1. Mc đich thu thp Vn hanh va tham gia lp hc them

2. Hng mc thu thp : ten hc sinh, khi, lp, s, đin thoi, chi tit đng ki tham gia hc them,chi tit ni dung t hc ten ph huynh,đa ch lien lc.

3. Thi hn bo lu va s dng: 22.02.2018~22.08.2018

4. Co th t chi, trng hp t chi thi khong th tr thanh thanh vien va khong th tham gia lp hc.

1. Ngi nhn thong tin: T chc XMECHA

2. Mc đich: Qun ly thong tin hc vien lp hc them Online

3. Hng mc cung cp : ten hc sinh, khi, lp, s, đin thoi, chi tit đng ki tham gia hc them,chi tit ni dung t hc ten ph huynh,đa ch lien lc.

4. Thi gian s dng: đn khi s dng h thng Online

5. Co th t chi tuy nhien nh vy khong gm thong tin hc sinh va khong th tham gia lp hc.

Ten hc sinh : (ki ten)

Hc sinh cha đ 14 tui nht đnh cn co s đng y ca ngi giam h theo phap lut.

Ngi giam h (theo phap lut) Ten : (ki ten)

đa ch lien lc :

Quan h:

Thong tin ca nhan thu đc s khong cung cp cho ngi th 3 nu s dng ngoai mc đich thu thp hoc khong co s đng y ca ch th.

HIU TRNG TRNG QUC T HAN QUC HA NI

이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2017학년도 2학기 영어·베트남어 캐칭업 수강신청 안내 김지원 2017-08-30 896
다음글 수족구예방안내(초중등) 임현정 2017-09-06 1105
목록